İçeriğe Geç

TÜRKARSLAN HUKUK BÜROSU
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI
 
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
238372277778 T.C. Kimlik numaralı Avukat Mehmet Türkarslan (“TÜRKARSLAN HUKUK”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVK Kanunu”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, TÜRKARSLAN HUKUK ile ilişkili tüm şahıslara ve siz çalışan adaylarımıza ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. Kişilere aktarılmasına/açıklanmasına azami ölçüde dikkat etmekteyiz.
2. TÜRKARSLAN HUKUK tarafından toplanan kişisel veri türleri nelerdir?
Kimlik Bilgileri; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, medeni haliniz, T.C. kimlik numaranız, vatandaşlık uyruğunuz,
İletişim Bilgileri; e-posta adresiniz, ikamet adresiniz, cep telefon numaranız, devam etmesi halinde mevcut iş yeri adresiniz,
Özel nitelikli kişisel veri bilgileri; Engellilik durumunuza, kan grubunuza, kullanılan cihaz ve protez bilgilerinize dair Sağlık bilgileriniz, mülakata hukuk ofisimize gelmeniz halinde kamera kaydı bilgileriniz, sabıka kaydınıza ve Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgileriniz, Tarafımızca talep edilmemesine rağmen Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgileriniz,
Eğitim bilgileri; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi,
İş deneyimi veri bilgileri; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Görsel ve işitsel veri; Özgeçmişinizde bulunması durumunda fotoğrafınız,
Diğer veriler; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları,
TÜRKARSLAN HUKUK, kişisel verilerin hangi amaçlarla ve ne kadar süre işleneceğini henüz işlenmesine başlanılmadan belirlemekte ve kişisel verileri ancak uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.
Ayrıca, veri en aza indirgeme (minimizasyonu) çalışmaları yapmakta, kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülen süreleri tespit etmekte veya mevzuatta öngörülen bir süre olmaması halinde işleme amacına göre azami süreyi tespit etmekte ve kişisel verileri bu sürelerden sonra silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.
 
 
3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.
TÜRKARSLAN HUKUK kişisel bilgilerinizi, ilgili tüm ulusal mevzuat ve ulusal yetkili otoritelerce bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için aşağıda belirtilen amaçlar için ve aşağıda belirtilen yasal dayanaklara bağlı olarak işler:
• İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,
• Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,
• KVKK hukuki ve teknik hizmetleri ve iş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi hizmetlerin yerine getirilmesi,
• Çalışan adayları ile TÜRKARSLAN HUKUK’un anlaşması durumunda sözleşme oluşturulması
4. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Anayasa gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilecektir. TÜRKARSLAN HUKUK, bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.
4.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında TÜRKARSLAN HUKUK olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu kapsamında yer verilen diğer işleme şartlarına uygun olan (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, aşağıda belirtilmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:
TÜRKARSLAN HUKUK tarafından “KVK Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Tarafınıza sunulan ‘’6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’’ni okuduğunuzu, bilgilendirildiğinizi, başvurduğunuz pozisyona ilişkin uygunluğun değerlendirilmesi, TÜRKARSLAN HUKUK’nun insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi amaçlarıyla özgeçmişinizde yer alan ve başvuruda sunduğunuz aydınlatma metninde sayılmış bulunan verilerinizin, TÜRKARSLAN HUKUK tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, sınıflandırılmasına, yurtiçinde işbirliği içerisinde olduğumuz kişilere aktarılmasına, yurtdışına aktarılmasına, TÜRKARSLAN HUKUK’nun yetkilileri tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığınız hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin TÜRKARSLAN HUKUK tarafından işlenmesine, bu kurumlar tarafından belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işlenmesine ve başvurunuzu yaptığınız tarih itibariyle yasalarda belirtilen süre ile muhafaza edilmesine tam rızanız olduğunu kabul etmiş olursunuz.
İşbu açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. KVK Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin toplanmasına açık rızanızı geri almanız halinde yazılı talebinizi Mustafa Kemal Mahallesi 2141. Cadde No.17/7 Söğütözü – Çankaya/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, aynı adrese noter kanalıyla gönderebilir, ofisimize ait bilgi@turkarslanlegal.com adlı elektronik posta adresine KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
4.2 Açık Rıza Aranmaksızın Kişisel Verilerinin İşlenebileceği Haller
4.2.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
4.2.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
4.2.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
4.2.4. Hukuki Yükümlülük
4.2.5. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
4.2.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
4.2.7. TÜRKARSLAN HUKUK’nın Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.
6. Yurtdışına Veri Aktarımı
TÜRKARSLAN HUKUK tarafından (2). Maddede sayılan kimlik ve iletişim bilgileriniz de dahil olmak üzere topladığımız hiçbir verinizi yurtdışına aktarmıyoruz.
7. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, çalışan adayı beyanları, kartvizit, kariyer siteleri, insan kaynakları sistemi, formlar, OSGB ve İSG birimleri, tedarikçiler, loglama, e-posta ve farklı kanallar v.b. her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
8. İletişim ve Bilgilendirme İzni
Kanuna (yerel ve uluslararası mevzuatlar ile yönetmelik, tebliğ, kurul kararı vs. tüm mevzuat) tam uyumluluk büromuzun vazgeçilmez bir politikasıdır. Bu nedenle gelişen normlar karşısında politikalarımızı sürekli güncelliyor ve kanuna tam uyumlu hale getiriyoruz. Olası değişiklik politikalarımızı da verilerini topladığımız kişilerle paylaşıyoruz. Bu sebeple, veri politikamıza dair değişikliklerden sizleri de haberdar edebilmemiz açısından SMS/Telefon araması/Elektronik Posta yöntemlerinden herhangi birisi ile tarafınıza bu değişiklikleri ileteceğiz.
Eğer değişikliklerden haber verilmesini istemiyorsanız rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. Açık rızanızı geri almanız halinde yazılı talebinizi Mustafa Kemal Mahallesi 2141. Cadde No.17/7 Söğütözü Çankaya/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, aynı adrese noter kanalıyla gönderebilir, TÜRKARSLAN HUKUK’a ait bilgi@turkarslanlegal.com adlı elektronik posta adresine veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
9. Kişisel Veri Sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız
Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle büromuza iletmeniz durumunda büromuz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;
•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle büromuza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak büromuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; sizlere iletilen formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Mustafa Kemal Mahallesi 2141. Cadde No.17/7 Söğütözü Çankaya/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, aynı adrese noter kanalıyla gönderebilir, büromuza ait bilgi@turkarslanlegal.com adlı elektronik posta adresine veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Beyanının yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.
 
Saygılarımızla,
TÜRKARSLAN HUKUK BÜROSU

Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çerez Politikası hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.